เกี่ยวกับเรา

 

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเคเคเดอร์ม เปิดบริการเพื่อมุ่งเน้นการรักษาโรคผิวหนัง โรคผม และโรคเล็บ

ตามหลักวิชาการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนัง โดยทางคลินิกมีการบริการที่หลากหลายครอบคลุม

ถึงการตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฎิบัติการและการผ่าตัดรักษา